• 96.99
  1

  ONLY YOU

  -- 安室奈美惠

  发布时间:2012-05-21

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 476674
  • 站外播放 22224
  • 收藏次数 3376
  • 下载次数 9211
  • 评论次数 1398
  • 新浪微博 11992
  • 腾讯微博 4082
  • 推荐次数 209
  • QQ Like 1146
  • 人人Like 154
 • 94.62
  2

  ハイナ!

  -- NYC

  发布时间:2012-05-24

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 208355
  • 站外播放 13028
  • 收藏次数 1751
  • 下载次数 4091
  • 评论次数 1135
  • 新浪微博 3946
  • 腾讯微博 1871
  • 推荐次数 728
  • QQ Like 1083
  • 人人Like 202
 • 80.86
  3

  告白

  -- 平井坚

  发布时间:2012-05-18

  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 02 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 110601
  • 站外播放 8773
  • 收藏次数 713
  • 下载次数 1972
  • 评论次数 288
  • 新浪微博 2916
  • 腾讯微博 1865
  • 推荐次数 59
  • QQ Like 234
  • 人人Like 66
 • 79.35
  4
  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 04 历史最高排名:04 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 136982
  • 站外播放 26968
  • 收藏次数 671
  • 下载次数 2559
  • 评论次数 380
  • 新浪微博 2325
  • 腾讯微博 648
  • 推荐次数 73
  • QQ Like 258
  • 人人Like 40
 • 数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 01 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 138169
  • 站外播放 17505
  • 收藏次数 366
  • 下载次数 1517
  • 评论次数 199
  • 新浪微博 1221
  • 腾讯微博 8023
  • 推荐次数 34
  • QQ Like 672
  • 人人Like 42
 • 数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:06 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 98204
  • 站外播放 3844
  • 收藏次数 1067
  • 下载次数 1923
  • 评论次数 381
  • 新浪微博 1670
  • 腾讯微博 1838
  • 推荐次数 60
  • QQ Like 303
  • 人人Like 37
 • 71.49
  7
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:07 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 130137
  • 站外播放 8605
  • 收藏次数 748
  • 下载次数 1536
  • 评论次数 494
  • 新浪微博 1997
  • 腾讯微博 337
  • 推荐次数 42
  • QQ Like 183
  • 人人Like 25
 • 69.45
  8

  Face Down 完整版

  --

  发布时间:2012-05-05

  数据详情
  上榜周数:04 上周排名: 05 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 40610
  • 站外播放 9825
  • 收藏次数 168
  • 下载次数 987
  • 评论次数 92
  • 新浪微博 3185
  • 腾讯微博 367
  • 推荐次数 67
  • QQ Like 102
  • 人人Like 12
 • 65.05
  9

  With You

  -- 柚子乐队

  发布时间:2012-05-24

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:09 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 37121
  • 站外播放 1826
  • 收藏次数 426
  • 下载次数 518
  • 评论次数 203
  • 新浪微博 809
  • 腾讯微博 187
  • 推荐次数 39
  • QQ Like 83
  • 人人Like 29
 • 62.42
  10
  数据详情
  上榜周数:06 上周排名: 08 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 92007
  • 站外播放 20491
  • 收藏次数 104
  • 下载次数 1945
  • 评论次数 89
  • 新浪微博 3117
  • 腾讯微博 684
  • 推荐次数 10
  • QQ Like 43
  • 人人Like 4
 • 60.85
  11
  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 03 历史最高排名:03 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 35130
  • 站外播放 7003
  • 收藏次数 144
  • 下载次数 805
  • 评论次数 76
  • 新浪微博 160
  • 腾讯微博 1283
  • 推荐次数 13
  • QQ Like 107
  • 人人Like 5
 • 53.45
  12

  SUPER DELICATE

  -- Hey! Say! JUMP

  发布时间:2012-02-21

  数据详情
  上榜周数:14 上周排名: 14 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 7165
  • 站外播放 1784
  • 收藏次数 64
  • 下载次数 481
  • 评论次数 61
  • 新浪微博 104
  • 腾讯微博 140
  • 推荐次数 39
  • QQ Like 35
  • 人人Like 6
 • 51.49
  13

  私たち

  -- 西野加奈

  发布时间:2012-05-02

  数据详情
  上榜周数:04 上周排名: 11 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 34848
  • 站外播放 11289
  • 收藏次数 44
  • 下载次数 430
  • 评论次数 22
  • 新浪微博 207
  • 腾讯微博 149
  • 推荐次数 5
  • QQ Like 57
  • 人人Like 6
 • 50.70
  14

  AIAIAI

  -- 加藤ミリヤ

  发布时间:2012-05-10

  数据详情
  上榜周数:03 上周排名: 10 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 33494
  • 站外播放 3602
  • 收藏次数 99
  • 下载次数 305
  • 评论次数 26
  • 新浪微博 135
  • 腾讯微博 138
  • 推荐次数 6
  • QQ Like 53
  • 人人Like 3
 • 46.54
  15

  YEAH-OH

  -- 安室奈美惠

  发布时间:2012-03-14

  数据详情
  上榜周数:08 上周排名: new 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 8606
  • 站外播放 1591
  • 收藏次数 47
  • 下载次数 493
  • 评论次数 25
  • 新浪微博 322
  • 腾讯微博 236
  • 推荐次数 3
  • QQ Like 22
  • 人人Like 1
 • 45.68
  16
  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 06 历史最高排名:06 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 12791
  • 站外播放 747
  • 收藏次数 99
  • 下载次数 277
  • 评论次数 29
  • 新浪微博 62
  • 腾讯微博 1086
  • 推荐次数 2
  • QQ Like 50
  • 人人Like 3
 • 45.42
  17

  自由へ道連れ

  -- 椎名林檎

  发布时间:2012-05-09

  数据详情
  上榜周数:03 上周排名: 12 历史最高排名:03 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 19529
  • 站外播放 2642
  • 收藏次数 45
  • 下载次数 143
  • 评论次数 20
  • 新浪微博 216
  • 腾讯微博 1171
  • 推荐次数 1
  • QQ Like 15
  • 人人Like 3
 • 43.86
  18

  LOCK ON

  -- KAT-TUN

  发布时间:2012-02-20

  数据详情
  上榜周数:13 上周排名: 20 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 4223
  • 站外播放 198
  • 收藏次数 61
  • 下载次数 347
  • 评论次数 38
  • 新浪微博 36
  • 腾讯微博 13
  • 推荐次数 65
  • QQ Like 31
  • 人人Like 4
 • 41.86
  19

  10年後の君へ

  -- 板野友美

  发布时间:2012-04-11

  数据详情
  上榜周数:07 上周排名: 16 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 9722
  • 站外播放 1085
  • 收藏次数 43
  • 下载次数 481
  • 评论次数 17
  • 新浪微博 154
  • 腾讯微博 99
  • 推荐次数 3
  • QQ Like 20
  • 人人Like 1
 • 40.63
  20

  ぐぐたすの空

  -- AKB48

  发布时间:2012-05-19

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:20 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 12362
  • 站外播放 3058
  • 收藏次数 32
  • 下载次数 218
  • 评论次数 49
  • 新浪微博 392
  • 腾讯微博 49
  • 推荐次数 2
  • QQ Like 16
  • 人人Like 1