• 97.98
  1

  Boyfriend

  -- Justin Bieber

  发布时间:2012-05-04

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 794811
  • 站外播放 121277
  • 收藏次数 5542
  • 下载次数 8480
  • 评论次数 2367
  • 新浪微博 30270
  • 腾讯微博 1912
  • 推荐次数 407
  • QQ Like 3771
  • 人人Like 222
 • 92.60
  2
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 432196
  • 站外播放 138665
  • 收藏次数 3834
  • 下载次数 4561
  • 评论次数 1513
  • 新浪微博 28050
  • 腾讯微博 1103
  • 推荐次数 204
  • QQ Like 1687
  • 人人Like 110
 • 85.83
  3

  Addicted To You

  -- Shakira

  发布时间:2012-05-02

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:03 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 415276
  • 站外播放 36180
  • 收藏次数 3478
  • 下载次数 3900
  • 评论次数 1015
  • 新浪微博 14026
  • 腾讯微博 2138
  • 推荐次数 125
  • QQ Like 1028
  • 人人Like 69
 • 80.36
  4

  Live To Rise

  -- Soundgarden

  发布时间:2012-05-04

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:04 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 268979
  • 站外播放 19921
  • 收藏次数 2361
  • 下载次数 2588
  • 评论次数 664
  • 新浪微博 3802
  • 腾讯微博 155
  • 推荐次数 87
  • QQ Like 1062
  • 人人Like 98
 • 数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:05 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 239753
  • 站外播放 16891
  • 收藏次数 2697
  • 下载次数 2331
  • 评论次数 686
  • 新浪微博 1829
  • 腾讯微博 512
  • 推荐次数 119
  • QQ Like 1044
  • 人人Like 68
 • 76.29
  6
  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 01 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 134858
  • 站外播放 33942
  • 收藏次数 1107
  • 下载次数 1321
  • 评论次数 317
  • 新浪微博 962
  • 腾讯微博 192
  • 推荐次数 57
  • QQ Like 2377
  • 人人Like 42
 • 数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:07 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 175736
  • 站外播放 16800
  • 收藏次数 1867
  • 下载次数 2190
  • 评论次数 570
  • 新浪微博 9417
  • 腾讯微博 756
  • 推荐次数 52
  • QQ Like 563
  • 人人Like 18
 • 75.28
  8
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:08 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 167045
  • 站外播放 11715
  • 收藏次数 2032
  • 下载次数 1603
  • 评论次数 624
  • 新浪微博 4181
  • 腾讯微博 383
  • 推荐次数 59
  • QQ Like 416
  • 人人Like 36
 • 72.97
  9
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:09 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 123547
  • 站外播放 7719
  • 收藏次数 2026
  • 下载次数 1573
  • 评论次数 533
  • 新浪微博 2101
  • 腾讯微博 407
  • 推荐次数 63
  • QQ Like 452
  • 人人Like 26
 • 72.89
  10
  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 16 历史最高排名:10 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 184932
  • 站外播放 9991
  • 收藏次数 1325
  • 下载次数 1155
  • 评论次数 389
  • 新浪微博 2361
  • 腾讯微博 617
  • 推荐次数 66
  • QQ Like 380
  • 人人Like 22
 • 72.23
  11
  数据详情
  上榜周数:12 上周排名: 05 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 73136
  • 站外播放 9487
  • 收藏次数 609
  • 下载次数 2507
  • 评论次数 241
  • 新浪微博 3005
  • 腾讯微博 226
  • 推荐次数 70
  • QQ Like 413
  • 人人Like 34
 • 71.88
  12

  Starships (Explicit)

  -- Nicki Minaj

  发布时间:2012-04-27

  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 02 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 161707
  • 站外播放 13914
  • 收藏次数 839
  • 下载次数 1607
  • 评论次数 527
  • 新浪微博 3001
  • 腾讯微博 216
  • 推荐次数 34
  • QQ Like 450
  • 人人Like 23
 • 71.28
  13

  Call My Name

  -- Cheryl Cole

  发布时间:2012-05-02

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:13 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 125497
  • 站外播放 11652
  • 收藏次数 1528
  • 下载次数 1392
  • 评论次数 449
  • 新浪微博 2708
  • 腾讯微博 637
  • 推荐次数 39
  • QQ Like 505
  • 人人Like 17
 • 70.71
  14

  Wish You Were Here

  -- Avril Lavigne

  发布时间:2011-09-09

  数据详情
  上榜周数:26 上周排名: 10 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 63825
  • 站外播放 7821
  • 收藏次数 539
  • 下载次数 2789
  • 评论次数 295
  • 新浪微博 1384
  • 腾讯微博 162
  • 推荐次数 86
  • QQ Like 444
  • 人人Like 16
 • 68.51
  15
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:15 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 112420
  • 站外播放 5554
  • 收藏次数 1304
  • 下载次数 803
  • 评论次数 349
  • 新浪微博 1757
  • 腾讯微博 254
  • 推荐次数 42
  • QQ Like 295
  • 人人Like 26
 • 67.63
  16

  Part Of Me

  -- Katy Perry

  发布时间:2012-03-22

  数据详情
  上榜周数:07 上周排名: 09 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 68358
  • 站外播放 5899
  • 收藏次数 410
  • 下载次数 1941
  • 评论次数 162
  • 新浪微博 721
  • 腾讯微博 193
  • 推荐次数 26
  • QQ Like 311
  • 人人Like 28
 • 67.50
  17

  Call Me Maybe

  -- Carly Rae Jepsen

  发布时间:2011-12-12

  数据详情
  上榜周数:10 上周排名: 17 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 47905
  • 站外播放 7266
  • 收藏次数 326
  • 下载次数 983
  • 评论次数 140
  • 新浪微博 2045
  • 腾讯微博 33
  • 推荐次数 34
  • QQ Like 277
  • 人人Like 43
 • 65.48
  18

  Shadow Days

  -- John Mayer

  发布时间:2012-04-27

  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 19 历史最高排名:18 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 73481
  • 站外播放 12895
  • 收藏次数 574
  • 下载次数 506
  • 评论次数 185
  • 新浪微博 674
  • 腾讯微博 17
  • 推荐次数 19
  • QQ Like 526
  • 人人Like 24
 • 64.48
  19

  Lost In The World

  -- Kanye West

  发布时间:2012-05-04

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:19 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 85981
  • 站外播放 4945
  • 收藏次数 790
  • 下载次数 423
  • 评论次数 383
  • 新浪微博 2107
  • 腾讯微博 295
  • 推荐次数 22
  • QQ Like 192
  • 人人Like 26
 • 63.91
  20
  数据详情
  上榜周数:03 上周排名: 03 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 播放次数 84595
  • 站外播放 3517
  • 收藏次数 543
  • 下载次数 1238
  • 评论次数 210
  • 新浪微博 875
  • 腾讯微博 144
  • 推荐次数 27
  • QQ Like 253
  • 人人Like 11