• 95.16
  1

  I Was Here

  -- Beyonce

  发布时间:2012-08-19

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 80248
  • 站外完整播放 8478
  • 收藏次数 2490
  • 下载次数 1372
  • 评论用户数 768
  • 新浪微博 13549
  • 腾讯热度 2125
  • 推荐次数 267
  • QQ Like 1468
  • 人人Like 214
 • 91.68
  2

  Oh Love

  -- Green Day

  发布时间:2012-08-16

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 66211
  • 站外完整播放 5993
  • 收藏次数 2109
  • 下载次数 1424
  • 评论用户数 538
  • 新浪微博 7023
  • 腾讯热度 4940
  • 推荐次数 119
  • QQ Like 682
  • 人人Like 90
 • 91.16
  3
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:03 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 77240
  • 站外完整播放 3941
  • 收藏次数 3387
  • 下载次数 2373
  • 评论用户数 613
  • 新浪微博 3715
  • 腾讯热度 2250
  • 推荐次数 126
  • QQ Like 1039
  • 人人Like 90
 • 87.80
  4

  Steady My Heart

  -- Kari Jobe

  发布时间:2012-08-08

  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 02 历史最高排名:02 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 46043
  • 站外完整播放 17157
  • 收藏次数 1667
  • 下载次数 1854
  • 评论用户数 256
  • 新浪微博 1648
  • 腾讯热度 1903
  • 推荐次数 74
  • QQ Like 656
  • 人人Like 51
 • 85.47
  5

  Trouble

  -- Chris Rene

  发布时间:2012-08-13

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:05 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 66694
  • 站外完整播放 5226
  • 收藏次数 2020
  • 下载次数 1254
  • 评论用户数 393
  • 新浪微博 1520
  • 腾讯热度 1171
  • 推荐次数 82
  • QQ Like 423
  • 人人Like 57
 • 84.94
  6
  数据详情
  上榜周数:23 上周排名: 08 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 49440
  • 站外完整播放 10097
  • 收藏次数 816
  • 下载次数 1646
  • 评论用户数 186
  • 新浪微博 906
  • 腾讯热度 1589
  • 推荐次数 65
  • QQ Like 606
  • 人人Like 56
 • 数据详情
  上榜周数:03 上周排名: 01 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 61980
  • 站外完整播放 2356
  • 收藏次数 940
  • 下载次数 2347
  • 评论用户数 279
  • 新浪微博 1296
  • 腾讯热度 1283
  • 推荐次数 100
  • QQ Like 533
  • 人人Like 41
 • 84.02
  8
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:08 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 37094
  • 站外完整播放 13479
  • 收藏次数 1259
  • 下载次数 758
  • 评论用户数 400
  • 新浪微博 2189
  • 腾讯热度 1401
  • 推荐次数 41
  • QQ Like 463
  • 人人Like 28
 • 83.53
  9
  数据详情
  上榜周数:04 上周排名: 04 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 49158
  • 站外完整播放 3241
  • 收藏次数 840
  • 下载次数 1911
  • 评论用户数 157
  • 新浪微博 828
  • 腾讯热度 6090
  • 推荐次数 58
  • QQ Like 288
  • 人人Like 30
 • 82.25
  10
  数据详情
  上榜周数:24 上周排名: 05 历史最高排名:05 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 34617
  • 站外完整播放 38785
  • 收藏次数 676
  • 下载次数 1577
  • 评论用户数 132
  • 新浪微博 429
  • 腾讯热度 1074
  • 推荐次数 51
  • QQ Like 500
  • 人人Like 17
 • 79.81
  11

  California

  -- Tamar Kaprelian

  发布时间:2012-08-08

  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 14 历史最高排名:11 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 30573
  • 站外完整播放 3548
  • 收藏次数 1254
  • 下载次数 1177
  • 评论用户数 235
  • 新浪微博 1746
  • 腾讯热度 628
  • 推荐次数 42
  • QQ Like 293
  • 人人Like 20
 • 79.58
  12
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:12 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 32706
  • 站外完整播放 1161
  • 收藏次数 1483
  • 下载次数 1175
  • 评论用户数 286
  • 新浪微博 1394
  • 腾讯热度 827
  • 推荐次数 42
  • QQ Like 568
  • 人人Like 23
 • 77.78
  13

  Get It Started

  -- Pitbull & Shakira

  发布时间:2012-08-02

  数据详情
  上榜周数:03 上周排名: 03 历史最高排名:03 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 37319
  • 站外完整播放 1382
  • 收藏次数 725
  • 下载次数 1403
  • 评论用户数 151
  • 新浪微博 732
  • 腾讯热度 1533
  • 推荐次数 25
  • QQ Like 256
  • 人人Like 21
 • 77.56
  14
  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:14 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 22889
  • 站外完整播放 2123
  • 收藏次数 1162
  • 下载次数 1046
  • 评论用户数 226
  • 新浪微博 1468
  • 腾讯热度 659
  • 推荐次数 34
  • QQ Like 361
  • 人人Like 12
 • 74.38
  15

  Put It Down

  -- Chris Brown & Brandy

  发布时间:2012-08-15

  数据详情
  上榜周数:01 上周排名: new 历史最高排名:15 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 33772
  • 站外完整播放 573
  • 收藏次数 924
  • 下载次数 660
  • 评论用户数 342
  • 新浪微博 2436
  • 腾讯热度 634
  • 推荐次数 16
  • QQ Like 209
  • 人人Like 8
 • 73.06
  16

  Celebrate

  -- Mika & Pharrell Williams

  发布时间:2012-08-10

  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 07 历史最高排名:07 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 23369
  • 站外完整播放 664
  • 收藏次数 811
  • 下载次数 674
  • 评论用户数 156
  • 新浪微博 866
  • 腾讯热度 302
  • 推荐次数 40
  • QQ Like 167
  • 人人Like 23
 • 72.37
  17
  数据详情
  上榜周数:25 上周排名: 17 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 11290
  • 站外完整播放 1764
  • 收藏次数 287
  • 下载次数 977
  • 评论用户数 65
  • 新浪微博 861
  • 腾讯热度 585
  • 推荐次数 26
  • QQ Like 174
  • 人人Like 14
 • 71.86
  18

  Wish You Were Here

  -- Avril Lavigne

  发布时间:2011-09-09

  数据详情
  上榜周数:41 上周排名: 18 历史最高排名:01 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 8986
  • 站外完整播放 1386
  • 收藏次数 237
  • 下载次数 1229
  • 评论用户数 68
  • 新浪微博 3762
  • 腾讯热度 486
  • 推荐次数 24
  • QQ Like 136
  • 人人Like 5
 • 67.31
  19

  Whistle

  -- Flo Rida

  发布时间:2012-05-25

  数据详情
  上榜周数:04 上周排名: new 历史最高排名:04 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 19725
  • 站外完整播放 1746
  • 收藏次数 161
  • 下载次数 302
  • 评论用户数 30
  • 新浪微博 243
  • 腾讯热度 1341
  • 推荐次数 7
  • QQ Like 80
  • 人人Like 11
 • 66.48
  20

  Hello

  -- Karmin

  发布时间:2012-08-07

  数据详情
  上榜周数:02 上周排名: 06 历史最高排名:06 最高记录加分:0.0
  • 站内完整播放 15707
  • 站外完整播放 530
  • 收藏次数 440
  • 下载次数 518
  • 评论用户数 121
  • 新浪微博 361
  • 腾讯热度 300
  • 推荐次数 21
  • QQ Like 116
  • 人人Like 4